ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η ατομική επιχείρηση μας, συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και με τον Ν. 4624/2019, έχει διαμορφώσει την πολιτική απορρήτου/πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο συμβατό και σύμφωνο και με την προαναφερθείσα κοινοτική νομοθεσία, αλλά και με την ελληνική νομοθεσία.
1.
Υπεύθυνος επεξεργασίας
Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» συμμορφούμενη με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της συμμόρφωσης μας με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR). Μέσω της πολιτικής απορρήτου μας, σας ενημερώνουμε αφενός, για τις πρακτικές της επιχείρησης μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και αφετέρου, για τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Με αυτό τον τρόπο θα είστε σε θέση να μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε όσες περιπτώσεις σας ζητηθεί, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ή και να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή.
2.
Τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων
Η Σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR), προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ενός ατόμου. H συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Οι τρόποι συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων συνίστανται στους εξής:
1. cookies,
2. φόρμα παραγγελίας,
3. φόρμα δημιουργίας λογαριασμού,
4. φόρμα επικοινωνίας,
5. επικοινωνία με οποιοδήποτε τρόπο.
Δεν δικαιούμαστε και δεν προβαίνουμε σε καμία συλλογή και διαχείριση προσωπικών σας δεδομένων που δεν συνδέονται με την εκπλήρωση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σε εσάς. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για την περίοδο που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, εκτός εάν ανακαλέσετε νωρίτερα τη σχετική συγκατάθεση σας.
3.
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται
Σύμφωνα με έναν από τους προαναφερθέντες τρόπους συλλέγουμε όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία και τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας. Ειδικότερα, συλλέγουμε πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο σας, το Α.Φ.Μ. σας, το e-mail σας, την IP Διεύθυνση σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, την ηλικία σας, τις προτιμήσεις σας κ.α.. Οι ανωτέρω πληροφορίες, καθώς και άλλες σχετικές με αυτές, είναι απαραίτητες, καθώς μας βοηθάνε να σας αναγνωρίσουμε ως πελάτη (κατάρτιση προφίλ), να επεξεργαστούμε και να υλοποιήσουμε την παραγγελία σας, να σας ενημερώνουμε σχετικά με προσφορές μας, να διαχειριστούμε τις πληρωμές σας, να επεξεργαζόμαστε το αγοραστικό σας προφίλ προκειμένου να εντοπίσουμε τι σας ενδιαφέρει και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία, να διεξάγουμε στατιστικές αναλύσεις κ.α..
Η κατάρτιση προφίλ είναι η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, με βάση την οποία προετοιμάζεται το προφίλ σας προκειμένου να σας προσφέρονται προϊόντα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Για την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του προφίλ σας είναι απαραίτητη η συγκατάθεση σας.
4.
Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων
Η επιχείρηση μας αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για το επιτρεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα και μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό του ενός έτους, από τη στιγμή που θα δώσετε τη συγκατάθεση σας για τη συλλογή τους. Τέλος, σε ενδεχόμενη δικαστική αντιδικία τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να διατηρούνται αποθηκευμένα μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας.
5.
Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη σύναψη σύμβασης με εσάς, στη συμμόρφωση μας με έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας προς το δημόσιο συμφέρον, ή τέλος στην προηγούμενη συναίνεση σας. Στην τελευταία περίπτωση μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεση σας, οπότε και θα παύσει για το μέλλον η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς βέβαια να θίγεται η μέχρι τότε επεξεργασία τους. Η συναίνεση σας απαιτείται να αποσταλεί σε εμάς με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Η επιχείρηση μας συλλέγει διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν εσείς οι ίδιοι οικειοθελώς τα παρέχετε σε εμάς, για τους εξής σκοπούς:
1.
Για τη διαχείρισή σας ως εγγεγραμμένου πελάτη και την προσφορά εξατομικευμένης εμπειρίας στους δικτυακούς μας τόπους, στην περίπτωση που έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό.
2.
Για την ολοκλήρωση των παραγγελιών και των συμβάσεων πώλησης προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
3.
Για την Εξυπηρέτηση Πελατών όσον αφορά τις παραγγελίες.
4.
Για την επικοινωνία μας με τους χρήστες και την επίλυση τυχόν διαφορών.
5.
Για την παροχή υπηρεσιών πελάτη, όπως για την παροχή προσφορών και ενημερωτικών e-mail και την ενημέρωση των χρηστών για προωθητικές ενέργειες και νέα προϊόντα, στην περίπτωση εγγραφής σας στο newsletter της επιχείρησης μας.
6.
Την άντληση πληροφοριών ως προς τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες αυτής, με σκοπό την συνεχή βελτίωση της.
7.
Για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς που αφορούν την λειτουργία της ιστοσελίδας μας.
6.
Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Η επιχείρηση μας στα πλαίσια προστασίας προσωπικών δεδομένων ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την αναγκαιότητα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων και διαγράφει όσα από αυτά θεωρεί μη χρήσιμα και μη απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας. Η επιχείρηση μας δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του και για το λόγο αυτό λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς οι χρήστες παρέχετε με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτά τα μέτρα προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Ειδικότερα, προστατεύουμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας χρησιμοποιώντας λογισμικό το οποίο κρυπτογραφεί και ανωνυμοποιεί τις πληροφορίες που εισάγετε. Η ιστοσελίδα www.athenaheartmade.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι
προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε όσους εργαζομένους πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους. Θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας.
7.
Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Δεσμευόμαστε να μην γνωστοποιούμε πληροφορίες των πελατών μας σε τρίτους, με εξαίρεση την περίπτωση που επιβάλλεται. Κάτι τέτοιο θα συμβαίνει όταν είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, δηλαδή κατά την πώληση και την παράδοση προϊόντων μας σε εσάς, κατά τη διενέργεια πιστωτικών ελέγχων και ελέγχων ασφαλείας, κατά τη επεξεργασία πληρωμών, κατά τη δημιουργία καρτέλας-λογαριασμού πελατών κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης και τέλος όπου απαιτείται εκ του νόμου. Η κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως στόχο την ασφάλεια και την προστασία της επιχείρηση μας, αλλά και τη δική σας. Επιπλέον, κανένα τρίτο μέρος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εκτός των απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου τους.
8.
Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων
Κατά τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ έχετε το δικαίωμα επιβεβαίωσης, το οποίο μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή, για το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, εξαγωγή, οπότε σας παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρείχατε, πληροφόρησης (άρθρα 12-13-14), ανάκλησης της συγκατάθεσης σας (άρθρο 7), πρόσβασης (άρθρο 15), διόρθωσης (άρθρο 16), διαγραφής (άρθρο 17), περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18), γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 19), δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν(άρθρα 6 παρ. 1 στοιχείο ε, στ και 89 παρ. 1), φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 20) και υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή (άρθρο 77).
Τέλος, αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και παράγουν έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο και εφόσον δεν είναι απαραίτητες για τη σύναψη ή την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης, δεν επιτρέπονται από το κοινοτικό ή το εθνικό δίκαιο ή δεν βασίζονται στη ρητή συγκατάθεση σας δεν σας δεσμεύουν. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση μας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προφυλάξει τα δικαιώματα της.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η επιχείρηση θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την έγκαιρη ικανοποίηση του αιτήματός σας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.
Τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε μέσω αιτήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης μας info@athenaheartmade.gr. Το διάστημα ολοκλήρωσης του εκάστοτε αιτήματος είναι 30 ημέρες και ενδέχεται να υπάρξει παράταση αυτού, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.
9.
Ενημερωτικά δελτία-Newsletters
Η επιχείρηση μας αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletters) προς τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Δημιουργώντας το προφίλ σας στην ιστοσελίδα μας, εντάσσεστε αυτόματα στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων προς το e-mail που δηλώνετε. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε εφόσον εσείς το επιθυμείτε την αποστολή προς εσάς newsletter, με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του κάθε e-mail. Η επιχείρηση μας τέλος, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων. Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ενημέρωση από το www.athenaheartmade.gr, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στο www.athenaheartmade.gr,αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (e-mail) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας.
Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.
H επιχείρηση δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.
10.
Μηνύματα σε φόρμα επικοινωνίας
Υποβάλλοντας το μήνυμα σας σε φόρμα επικοινωνίας προς την επιχείρηση μας και πατώντας («τσεκάροντας») πάνω στην ένδειξη «ΣΥΝΑΙΝΩ», αποδέχεστε τους όρους σχετικά με τη χρήση του e-mail και του ονοματεπωνύμου σας από την επιχείρηση μας. Δεσμευόμαστε να μην χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης, μεταβιβάζοντας τα σε τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία που αποκτήσαμε μέσω της χρήσης της φόρμας επικοινωνίας, μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή τους.
11.
E-SHOP
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε μία ηλεκτρονική παραγγελία ως απλός επισκέπτης-πελάτης. Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν στο αρχείο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής που θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και για όσο διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.
12.
Links, Hyperlinks & Banners
Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για δεδομένα που συλλέγονται μέσω άλλου διαδικτυακού τόπου και για πρακτικές επιχειρήσεων που δεν ελέγχουμε. Δεν ευθυνόμαστε για τους όρους διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων διαδικτυακών τόπων τρίτων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.
13.
Απόρρητο παιδιών
Δεν επεξεργαζόμαστε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών. Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα που είναι άνω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε αυτήν την ιστοσελίδα. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω των 15 ετών, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση από τον κηδεμόνα του παιδιού.
14.
Δήλωση Ασφαλείας
Μολονότι ακολουθούμε τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να
παραβλέψουμε το γεγονός ότι η μετάδοση τους μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Ως εκ τούτου εμείς δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων σας, η μετάδοση των οποίων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Ο εκτελών την επεξεργασία μπορεί να σας ζητήσει να παράσχετε πρόσθετα δεδομένα για να σας ταυτοποιήσει και μπορεί να αρνηθεί να εκτελέσει την απαιτούμενη ενέργεια εάν δεν μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά σας με αξιόπιστο τρόπο.
Με την παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων με οιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τρόπους συναινείτε στην επεξεργασία τους από την επιχειρησή μας, από τρίτους συνεργάτες μας (όπου αυτό επιβάλλεται και όπως προαναφέρθηκε) ή από όποιον ορίσουμε εμείς υπεύθυνο επεξεργασίας.
Η πολιτική απορρήτου/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθεί, οπότε και θα αναρτηθεί τροποποιημένη στην ιστοσελίδα μας. Γι’ αυτό το λόγο σας προτρέπουμε να παρακολουθείτε σχετικά την ιστοσελίδα για να λάβετε γνώση ενδεχόμενης τροποποίησης.
Για όσα ρυθμίζονται από την πολιτική απορρήτου/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ιστοσελίδας μας, αλλά και για όσα δεν ρυθμίζονται σε αυτήν εφαρμογή έχει ο Καν. 2016/679 (ΕΕ) και ο Ν. 4624/2019. Αρμόδια δικαστήρια είναι της Θεσσαλονίκης.
15.
Δικαίωμα καταγγελίας
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της επιχείρησης, αποστέλλοντας σχετικό email στο info@athenaheartmade.gr.